fbpx

Eurotec Games Wedstrijdreglement

Artikel 1 – Organisator

Deze wedstrijd wordt aangeboden door Euromatec, importeur Eurotec (hier de “organisator”) met de maatschappelijke zetel te Bazellaan 7 – 1140 Evere (België), en is toegankelijk via www.eurotec.be en de Eurotec Facebookpagina, van 23/06/2023 tot 21/07/2023.

Artikel 2 – Duur en voorwaarden voor toegang tot het spel

2.1 Duur:

De deelname aan deze wedstrijd is lopend van 23/06/2023 tot 21/08/2023 11u00 (Belgische verbindingsdata en -tijden gelden als bewijs).

2.2 Voorwaarden voor toegang tot de wedstrijd:

De wedstrijd staat open voor alle meerderjarige natuurlijke personen, met uitzondering van personeelsleden van Euromatec, haar partners en in het algemeen alle ondernemingen die direct of indirect betrokken zijn bij de uitvoering van deze wedstrijd.

Artikel 3 – Spelvoorwaarden

Om deel te nemen aan de loting en te proberen een reis voor 2 personen naar Griekenland, hoeft u zich enkel naar de Eurotec Facebook pagina te begeven en:

1. De Eurotec-pagina liken
2. Deze publicatie liken
3. Deel deze publicatie op uw nieuwsfeed
4. Verdubbel uw winkansen door een offerte aan te vragen

De inschrijving voor de loting is pas effectief als deze stappen zijn voltooid.

Artikel 4 – Winnaars en prijzen

Reis voor 2 personen naar Griekenland, naar Galaxy Villas Kreta. Verblijf 4 dagen / 3 nachten. Ontbijt inbegrepen. Vertrek vanaf luchthaven Brussel-Zaventem. Data overeen te komen.

Artikel 5 – Levering van de prijzen

Het communicatieteam neemt contact op met de winnaar via Facebook, e-mail of telefoon. De winnaar moet binnen 14 kalenderdagen antwoorden per e-mail naar mail@euromatec.be of per telefoon op +32 2 726 99 10, met vermelding van zijn voornaam, achternaam en het adres waarop hij de prijs wenst te ontvangen. Anders gaat de prijs voor de winnaar verloren en blijft deze eigendom van de organisator.

De gewonnen prijs wordt op eigen risico per post naar de winnaars gestuurd. De organisator wijst alle verantwoordelijkheid af voor elk incident of ongeval dat zich tijdens het gebruik of het genot van de gewonnen prijs zou kunnen voordoen. Er wordt geen financiële of andere compensatie geboden als tegenprestatie.

Artikel 6 – Wijziging van de wedstrijd

De organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting om zijn beslissing te motiveren, de wedstrijd in te korten, te verlengen, uit te stellen of te annuleren, alsook de toegangsvoorwaarden en/of de uitvoeringsvoorwaarden van de wedstrijd geheel of gedeeltelijk te wijzigen, in geval van overmacht of gebeurtenissen buiten zijn wil, zonder dat hij daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld of enige schadevergoeding kan worden geëist.

Eventuele wijzigingen van het reglement worden vermeld op www.eurotec.be/nl/wedstrijd/reglement.

Artikel 7 – Persoonsgegevens

De organisator verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming). De organisator zorgt ervoor dat de verwerking van uw persoonsgegevens op passende en relevante wijze plaatsvindt en beperkt blijft tot de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. De gegevens worden bewaard tot 30/06/2023.

Schade als gevolg van het gebruik van de persoonsgegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval worden afgewenteld op de organisator, indien deze alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verwacht.

Artikel 8 – Geschillen

Alle geschillen betreffende de toepassing van dit reglement worden behandeld door de jury. In dit geval volstaat het om een e-mail met de klacht te sturen naar mail@eurotec.be.

Artikel 9 – Contact

Voor vragen of problemen in verband met de wedstrijd kunnen belangstellenden contact opnemen via

E-mail: mail@eurotec.be

Post: Euromatec – Bazellaan 7 – 1140 Evere

Disclaimer

Deze actie wordt op geen enkele manier gesponsord door, beheerd door of geassocieerd met Facebook of LinkedIn. Deelnemers kunnen Facebook of de organisator niet aansprakelijk stellen voor schade die voortvloeit uit hun deelname.